ساعت کار بخش کنسولی پاسخگویی تلفنی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 الی 17
ساعت کار بخش کنسولی مراجعه حضوری
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 12:30
ساعت کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 17

گالری فیلم