معرفی سفیر یا نمایندگی
طلاق

ثبت طلاق

     به موجب ماده 31قانون ثبت احوال وتبصره ذيل ماده 7قانون حمايت خانواده       ( مصوب 1353)، واقعه طلاق ايرانيان درخارج ازكشور كه ازدواج آنان درشناسنامه درج گرديده باشد بنابرتقاضاي آنان وارائه مدارك لازم توسط مآمورين كنسولي به ثبت خواهد رسيد. درخواست ثبت طلاق ازطرف ايرانيان مقيم حوزه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف به چهار صورت زير امكان پذير مي باشد:

الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضاي مرد و زن:

مرد و زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به سفارت و ارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايند.

مدارک مورد نياز:

1.تكميل فرم مربوط

2. اصل شناسنامه مرد و زن و تصویر آن

3.اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی و تصویر آنكه با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد.

4.اصل حكم طلاق قطعي مقامات دی ربط اوکراینی و تصویر آن كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد.

5.دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن

 ( عكس بانوان با رعايت حجاب اسلامي باشد)

6.  اصل سند ازدواج ( درصورت دراختيار داشتن) و تصویر آن

7. پرداخت مبلغ 1230 گریونا

توجه:

الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسفارت الزاميست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.

 

ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد:

مرد با مراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به زن جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد.چنانچه زن ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ براي ثبت طلاق همكاري ننمايد واقعه طلاق برحسب تقاضاي مرد با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد.

مدارک مورد نياز:

1.تكميل فرم مربوط

2.اصل شناسنامه مرد و تصویر آن

3. اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی و تصویر آنكه توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد.

4.اصل حكم طلاق قطعي صادره توسط مراجع ذی ربط اوکراینی و تصویر آن كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد.

5.دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) مرد

6.اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن) و تصویر آن

7. نشاني همسر در اوکراین

8. پرداخت مبلغ 1590 گریونا

توجه:

الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم در سفارت الزاميست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.

 

ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضاي زن:

زن بامراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به مرد جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد. چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مرد براي ثبت طلاق همكاري ننمايد، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد.

مدارک مورد نياز:

1.تكميل فرم مربوط

2.اصل شناسنامه زن و تصویر آن

3.اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی  و تصویر آنكه با حضورمرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد.

4.اصل حكم طلاق قطعي مراجع ذی ربط اوکراینی  و تصویر آنكه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد.

5.دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) كه با رعايت حجاب اسلامي باشد.

6.اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن) و تصویر آن

7.  نشاني همسردر اوکراین

8. پرداخت مبلغ 1590 گریونا

توجه:

الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم درسفارت الزاميست.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.

 

د- تقاضاي ثبت طلاق ازطرف مرد يا زن به دليل خودداري يكي از آنان دراجراي صيغه طلاق شرعي:

     چنانچه حكم قطعي طلاق اوکراینی باحضور مرد وزن ويا وكلاي رسمي آنها صادرشده باشد ليكن به دليل عدم همكاري يكي از آنان،امكان اجراي صيغه طلاق شرعي توسط مراكزومؤسسات اسلامي معتبر ومورد تأ ييد سفارت ميسر نگرديده باشد وازتاريخ صدورحكم قطعي طلاق دادگاه كشورمتوقف فيه نيز بيش از يك سال گذشته باشد، متقاضي مي تواند با مراجعه حضوري وارائه مدارك ذيل تقاضاي اجراي صيغه طلاق شرعي وثبت آنرا نمايد.مدارك بمنظور دريافت مجوز مربوطه به مركز( تهران) ارسال مي گردد. پس ازدريافت مجوز، متقاضي مي تواند با تعيين وقت قبلي جهت ثبت طلاق به سفارت مراجعه نمايد.( اين حالت معمولا 3ماه بطول خواهد انجاميد)

مدارک مورد نياز:

1.تكميل فرم مربوط

2. اصل حكم قطعي طلاق اوکراینی  و تصویر آنكه با حضور مرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان صادرشده باشد. ( ازتاريخ صدور حكم طلاق يكسال گذشته باشد)

3.ترجمه فارسي حكم قطعي طلاق اوکراینی که توسط وزارت امور خارجه اوکراین ممهور و تأييد گرديده باشد

4.اصل شناسنامه معتبرايراني متقاضی و تصویر آن

5.اصل سند ازدواج درصورت دراختيارداشتن و تصویر آن

6.شرح كتبي وضعيت زناشوئي متقاضي قبل وبعد از طلاق اوکراینی

7.نشاني همسر دركشور اوکراین

توجه :

چنانچه طلاق اوکراینی بدون حضور يكي از طرفين و یا وکلای رسمی آنها توسط مراجع ذی ربط صادر شده باشد (طلاق غیابی ) ، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به سفارت ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید

 

رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعت کار اداری | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر